Tin tức sự kiện

about

GIỚI THIỆU VỀ XÃ VŨ THẮNG

Vũ Thắng là x· Thuần n«ng độc canh c©y lóa, kh«ng cã ngành nghề phụ và nghề truyền thống. X· nằm xa trung t©m của huyện, tỉnh. Tổng diện tÝch là 4km2, cã 273 ha đất canh t¸c với 1818 hộ, cã hơn 5000 nh©n khẩu với 8 thôn hành chính.

Đảng bộ Vũ Thắng cã 340 đảng viªn sinh hoạt ở 13 chi bộ, trong đã cã 8 chi bộ th«n và 5 chi bộ chuyªn. Đảng viªn trong đảng bộ ph¸t huy vai trß tiền phong gương mẫu thực hiện nhiệm vụ chÝnh trị địa phương, x©y dựng ph¸t triển kinh tế, an ninh, quốc phßng, x©y dựng đời sống văn hãa mới.

T×nh h×nh an ninh chÝnh trị ổn định, văn hãa x· hội, an ninh, quốc phòng đảm bảo giữ vững. Nhân dân thực hiện và chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chÝnh s¸ch, ph¸p luật của nhà nước, quy chế, quy định của địa phương.

Mặt trận Tổ quốc và c¸c Đoàn thể chÝnh trị x· hội duy tr× tốt c¸c hoạt động, thu hót được c¸c Đoàn viªn, hội viªn vào hoạt động thực hiện tốt c¸c nhiệm vụ kinh tế, x· hội địa phương.